Adatkezelési tájékoztató

A Homelake Apartments Kft. online felületen keresztül végzett adatkezeléseihez

1. Adatkezelő megnevezése

Homelake Apartments Kft.
Székhely: 1165 Budapest, Veres Péter út 121
Postacím: 1165 Budapest, Veres Péter út 121
Telefon: +36 70 311 5889
E-mail cím: info@homelake.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Homelake Apartments Kft. adatvédelmi tisztviselője: Kardos Dániel
Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: kardos.daniel@mailpartner.hu;
telefonszáma: + 36 70 311 5889

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az online ajánlatkérő felülethez tartozó:
adatkezelés célja jogalapja

Az oldalon megadott személyes
adatai (név, email cím,
telefonszám) az Önnel történő
kapcsolatfelvételhez, illetve ajánlat
adás megküldéséhez szükségesek.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett,
azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett

bocsátotta a Homelake Apartments Kft. rendelkezésére
A Homelake Apartments Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az
érintetttől gyűjt.

5. A személyes adatok tárolásának ideje

A Homelake Apartments Kft. a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig vagy
legfeljebb 5 évig kezeli (ajánlatkérésre vonatkozó adatok). A hozzájárulását a
kardos.daniel@mailpartner.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Határidő

A Homelake Apartments Kft. az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak
beérkezésétől számított legfeljebb 3 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja
a határidőbe nem számít bele.
A Homelake Apartments Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a
kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a
kardos.daniel@mailpartner.hu vagy info@homelake.hu email címen tájékoztatást kérjen arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
– milyen személyes adatait;
– milyen jogalapon;
– milyen adatkezelési cél miatt;
– mennyi ideig
kezeli.
A Homelake Apartments Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt
követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében
Homelake Apartments Kft. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó
személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba
történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához
kötött.
7.2.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Homelake
Apartments Kft. módosítsa valamely személyes adatát.

7.2.3. A törléshez való jog
A tájékoztató 3.1. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak
jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy törlési kérelmet nyújtson be a Homelake Apartments
Kft. részére, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Homelake Apartments Kft. a személyes adatainak
kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
– panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
– lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó
lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye
szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

©2020 Homelake Kft.